USA:Tervise infosüsteemiga seotud kulud ja tulud

Kokkuvõte uurimusest Costs and Benefits of Health Information Technology.

Eesmärgid

Tervise infosüsteemide kuludega ja tuludega seotud tõendite baasi hindamiseks koostati tõendite analüüs, st uuriti tervise infosüsteemide erinevate funktsioonide ja süsteemide väärtust tervishoiu eri valdkondades. Erilist tähelepanu pöörati pediaatria valdkonnale.

Andmeallikad

PubMed®, Cochrane Controlled Clinical Trials Register, Cochrane Database of Reviews of Effectiveness (DARE) süsteemides tehti elektroonilisi päringuid, ning uuriti 1995. aastast alates avaldatud artikleid. Analüüsiti ka mõningaid eratööstuse koostatud aruandeid.

Hindamismeetodid

Lõppanalüüs sisaldas 855st läbivaadatud uurimusest 256 uurimust, mille hulgas oli süstemaatilisi arvustusi, metaanalüüse, hüpoteeside testimist, prognoose. Igat artiklit hindas iseseisvalt kaks spetsialisti; eriarvamused lahendati konsensuse teel.

Tulemused 256 uurimuse seas oli 84 elektroonilisi terviseandmeid käsitlevat hinnangut ja 156 otsuseprotsessi ning 30 arstide elektroonilisi kandeid sisaldavat uurimust (nimetatud kategooriad ei välista teineteist). 124 uurimuse vältel hinnati tervise infosüsteemi mõju ambulatoorses või haiglavälises kontekstis; 82 uurimuse vältel hinnati tervise infosüsteemi kasutamist statsionaarses või haigla kontekstis. Randomiseeritud struktuuri kasutati 97 uurimuse korral. Analüüsiti ka 11 kontrollitud kliinilist uurimust, 33 uurimuse korral rakendati eel- ja järelanalüüsi struktuuri, ning 20 uurimuses kasutati aegridasid. Samaaegset kontrollmeetodit kasutati 17-ne läbiviidud juhtumiuurimuse vältel. 211st hüpoteesi testimise uurimusest sisaldas 82 vähemalt mingit kuludega seotud infot. Käesoleva analüüsi andmeil on olemas vaid mõned põhjalikumad ja efektiivsemad tervise infosüsteemi uurimused, mis ühtlasi sisaldavad ka kuludega, organisatsioonilise kontekstiga, muutus- ning rakendusprotsessiga seotud olulist infot.

Valitud kirjanduse põhjal saab väita, et tervise infosüsteemide rakendamine võimaldab pediaatrilise ravi kvaliteedi tõstmist. Puudub tervise infosüsteemidega seotud kulusid ja süsteemide rakendamist käsitlev tasuvusanalüüs.

Ambulatoorse ravikvaliteedi tõstmist elektrooniliste terviseandmete abil demonstreeriti neljas eri kohas (kolm raviasutust paiknes USAs, üks Hollandis) läbiviidud uurimuste abil. Uurimuste andmeil paranesid arstide töötulemused, sest elektrooniline terviseandmete süsteem hõlbustas kliinilise info haldamist ja otsusetegemise protsessi. Elektroonilise tervise infosüsteemi plussid, mis võivad arstide tööprotsessis eriti kasulikuks osutuda on andmete kiire kättesaadavus, võimalus säilitada kõrgkvaliteedilisi andmeid ja neid kontekstispetsiifiliseks infoks tõlgendada.

Vaatamata kasutatud analüütilise meetodi heterogeensusele prognoosivad tasuvusanalüüsid olulist kokkuhoidu seoses elektrooniliste terviseandmete (sh tervishoiuinfo vahetamine ning koostalitusvõime) rakendamisega, ning prognoosi andmeil ületab mõõdetav kasu investeeringu kulud. Sellegipoolest võib prognoositud säästulävi saavutamine kesta 3 kuni 13 aastat.

Järeldused

Tervise infosüsteem võimaldab suurt positiivset murrangut muutes tervishoiusüsteemi turvalisemaks, efektiivsemaks ning tõhusamaks. Mõned organisatsioonid on juba praegu lõiganud suurt kasu elektrooniliste terviseandmetega integreeritud multifunktsionaalsete, koostalitusvõimeliste tervise infosüsteemide rakendamisest. Siiski pole tervise infosüsteeme laialdaselt rakendatud, sest pole teada millised tervise infosüsteemid ja rakendusmeetodid parendavad raviteenuste kvaliteeti ja kulude haldamist spetsiaalsete terviseorganisatsioonide seisukohast. Tervise infosüsteemide arengu ja rakendamise kohta on vaja täpsemaid kirjeldusi, mis sisaldaksid infot nii sekkumise kui ka organisatsioonilise/majandusliku keskkonna kohta, kus tervise infosüsteemi rakendatakse.

Allikas

Costs and Benefits of Health Information Technology. Evidence Report/Technology Assessment, Number 132. Southern California Evidence-based Practice Center, Santa Monica, CA. (2006). Kättesaadav: http://www.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/hitsyscosts/hitsys.pdf, 9.03.2008.