e-Tervisetõend muutub õige pea kohustuslikuks

Kuni 1. aprillini on tervisetõendite väljastajatel võimalus, aga mitte veel kohustus koostada ja väljastada tervisetõendit digitaalselt. See tähendab, et sellest kuupäevast alates tuleb vormistada kõik need tervisetõendite otsused läbi arstide kasutuses olevate infosüsteemide ning need peavad jõudma tervise infosüsteemi.

Eesti E-Tervise SA teenuste ja analüüsi juhi Epp Immato sõnul muutub nii tervisetõendi taotlejale tõendi väljastamise protsess läbipaistvamaks, kontrollitavamaks ja kiiremaks.

"Muudatuse eesmärk on ühtlustada ja digitaliseerida tervisetõendite koostamine ja väljastamine ning muuta tervisetõendite väljastamise protsess selles osalejatele paindlikumaks, mugavamaks ja läbipaistvaks ning hästi kontrollitavaks, sh likvideerida võimalus „ebaausate“ tervisetõendite tekitamiseks," tutvustas Immato. Veel on eesmärgiks vähendada terviseseisundist tulenevaid õnnetusjuhtumeid ja neist põhjustatud kahjusid, tagada mootorsõidukijuhtide tervisekontrolli ühetaolisus, olenemata selle läbiviimise kohast, ning tagada riigile kindlus, et kõikidele mootorsõidukijuhtidele on tehtud minimaalsed nõutud uuringud ning neil ei ole vastunäidustusi mootorsõiduki juhtimiseks.

Immato sõnul aitab muudatus ühtlustada, standardiseerida ja liigitada tervisekontrollid sisu mõttes selliselt, et ühe liigi all olevad tervisekontrolli andmed oleksid korduvkasutatavad kõigi kasutusalade jaoks, mis on selle liigiga seotud. Näiteks mootorsõidukijuhi ja kutselise mootorsõidukijuhi kasutusalal tervisetõendi saamisel on vaja teha täpselt samas koosseisus arstlik läbivaatus, uuringuid ja analüüsid. Lisaks saab muudatusega tõhustada mistahes tervisekontrolli jaoks terviseandmete kasutamist, sh vältida dubleerivate analüüside ja uuringute tegemist.

"Kaugem eesmärk on vaadata üle ka teiste valdkondade tervisetõendid ja viia need digitaalsele kujule," märkis Immato.

Erandkorras, näiteks kui arsti infosüsteem või andmevahetus tervise infosüsteemiga ajutiselt ei tööta, on lubatud koostada tervisetõend ka paberil. See tuleb aga mõistliku aja jooksul tagantjärgi digiteerida. Mõistlikuks ajaks loetakse kuni nädal.

Neid tervisetõendeid, mida tähtaja kukkumisest hoolimata järjekindlalt paberil tehakse, ei võta maanteeamet enam lihtsalt vastu.

"Maanteeamet võtab vastu ainult juhul, kui tegemist oli süsteemi ajutise tõrkega," ütles Immato. "Digitaalsel kujul peab paberil esitatud tervisetõend olema ikkagi tehtud lähemate päevade jooksul. See tähendab, et maanteeamet muudab tõendi kehtetuks, kui järgi pole tulnud digitaalset tervisetõendit."

Immato märkis, et ka tervisedeklaratsiooni kohustuslikkuse nõuet arutati ja kaaluti päris põhjalikult. Digitaalse tervisedeklaratsiooni täitmiseks peab inimesel olema võimalus kasutada arvutit, tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada, milleks on vaja ID kaarti või mobiili ID olemasolu.

"Eelnimetatud tingimuste täitmine tänases seisus on veel kesine. Ka pangad pole suutnud vabaneda koodikaartide kasutamisest ega läinud üle ID-kaartide või mobiili ID-de valdava kasutamiseni," ütles Immato. "Seepärast on tervisedeklaratsiooni võimalik täita ka paberil."

Ta märkis, et paberil tervisedeklaratsiooni täitmine on kodanikule igal juhul ebameeldivam kui digitaalne täitmine, sest digitaalset tuleb vajadusel vaid uuendada ja uuesti digiallkirjastada, paberil tuleb deklaratsioon aga täita iga kord tervikuna uuesti.

"Kui täna räägime deklaratsiooni täitmise vajadusest vaid mootorsõidukijuhi tervisetõendi saamise kontekstis, siis peagi lisanduvad uued kasutusalad ja digitaalselt täitmine muutub üha mõistlikumaks lahenduseks, hoides kokku inimeste aega," lausus Immato.

Muudatused

Tervisedeklaratsiooni täitmine tervisetõendi taotleja poolt

praegu

alates 1.04.2015

 digitaalselt

 võib

 võib (eelistatud variant)

 paberil

 võib

 võib (mittesoovituslik)

Mootorsõidukijuhi tervisetõendite väljastamine

praegu

alates 1.04.2015

 digitaalselt

 võib

 kohustuslik

 paberil

 võib

 erandjuhul (hiljem vaja digiteerida)

Immato nentis, et iga muudatus nõuab juurutamiseks oma aega.

"E-tervisetõendite juurutamiseks plaanisime vahemikku september 2014 kuni käesoleva aasta märts ning ajateljele panduna on dünaamika pabertõendite vs digitaalsete tõendite osas minu hinnangul hea," lausus Immato. "Mullu detsember oli murdepunkt, kus paber- ja digitaalseid tervisetõendeid tehti võrdselt ning jaanuaris oli seis juba tugevasti digitaalsete tervisetõendite kasuks."

Kui mullu augustis esitasid perearstid vaid 6 e-tervisetõendit, siis jaanuaris juba 4244. Siiski on jätkuvalt suur hulk tõendeid paberil - näiteks detsembris 2250 ja jaanuaris 2289.

(Med24, 10. veebruar 2015)