Dublinis arutleti patsiendile suunatud e-teenuste üle

Iirimaal Dublinis toimus rahvusvaheline konverents „Connected Health and me: the patient perspective". Sellel peetud ettekandes tõi Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill esile tervishoiuteenuste osutajatele ja patsientidele suunatud tervise infosüsteemi põhiseid e-lahendusi. Samuti kohtus Mill konverentsi käigus Iirimaa tervishoiuministri Leo Varadkariga.

Konverents keskendus kroonilistele haigustele ja e-tervise teenustele krooniliste haigete käsitlemisel. Samuti patsiendile orienteeritud teenustele, millist informatsiooni vajab patsient ja millist informatsiooni vajab arst, mis on aktuaalsed ka Eestis.

Oluliste näidetena toodi konverentsil välja juhtumid, kus ühe haigusjuhu käsitlemisel avastati kaasuv haigus. Nõnda leiti rangluumurruga patsiendil juhuslikult kopsutuumor. E-tervis annab niisugusele patsiendile suunatud ravile olulise panuse, kui suudetakse arstile kuvada koondatult kogu informatsioon patsiendi terviseandmete kohta.

Nagu osaliselt Eestiski kavandatakse Iirimaal lähitulevikus huvipakkuva projektina hakata siduma geeniandmeid raviandmetega, et viia diagnoosimine ja haiguste ennetamise protsess senisest tõhusamaks.