KKK tervisedeklaratsiooni ja e-tervisetõendite kohta

Mis muutub?

Alates juulist 2014 on võimalik mootorsõiduki juhtimisõiguse omamiseks või väikelaeva juhtimiseks vajalik tervisetõendit esitada digitaalselt. Vastavalt muudatusele tervishoiuteenuse korraldamise seaduses muutub tervisetõendite koostamine ja edastamine tervise infosüsteemi põhiseks. Tervisekontrolli teostajad hakkavad tervisetõendeid koostama elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse Maanteeametile infosüsteemi.
Tervisetõendi taotlejale muutub tõendi väljastamise protsess läbipaistvamaks, kontrollitavamaks ja kiiremaks.

Mis on e-tervisetõend?

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse tervisetõendi taotleja tervislik seisund. Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Milleks on vaja e-tervisetõendit?

Tervisetõend on aluseks erinevate lubade, tunnistuste jms saamiseks.

Tervishoiuteenuse osutajal on võimalik koostada ja väljastada tervisetõendi taotlejale digitaalne tervisetõend Maanteeametile esitamiseks. Tervishoiuteenuse osutajatel tekib kohustus järgida ühtset tervisetõendite väljastamise protseduuri, mis tagab tervisekontrollide tegemise ja tervisetõendite väljastamise kontrollituma ja läbipaistvama süsteemi. Elektroonne menetlus muudab tervisetõendi koostamise ja väljastamise senisest tõhusamaks ja ressursisäästlikumaks.

Kellele on tervisetõendit vaja?

Juhi terviseseisund peab vastama liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele ning seda tõendab tervisekontrolli teostaja väljastatud tervisetõend. Liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus siis, kui juhiloa kehtivusaeg on lõppenud või saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.

Praegu käimasoleva projekti raames realiseeritakse esimesed digitaalsed tervisetõendid järgmistele kasutusaladele:

  1. Mootorsõidukijuht: A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid).
  2. Kutseline mootorsõidukijuht: C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad)

Mootorsõidukijuhi tervisetõend kehtib ka väikelaevajuhtide vajaliku loa saamiseks ja vabatahtlike päästjate vastaval  kutsealal tegutsemiseks.

Kes võib väljastada tervisetõendit?

Mootorsõidukijuhi (sh nii I kui II grupi mootorsõidukijuhid) tervisetõendi väljastamise õigus hakkab vastavalt liiklusseaduse muudatusele olema perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil. Seega võib tervisetõendi taotleja tervisetõendi saamiseks pöörduda ükskõik millise seda õigust omava tervishoiutöötaja poole ja ei ole enam kohustust läbida eraldi liiklusmeditsiini komisjoni kontrolli.

Mis on tervisedeklaratsioon?

Tervisedeklaratsioon on tervisetõendi taotleja poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. Tervisedeklaratsioon annab tervisetõendi väljastajale kiire ülevaate taotleja terviseseisundist ning taustinformatsiooni täpsema ravi- vm otsuse tegemiseks. Deklaratsioon täidetakse reeglina elektroonselt patsiendiportaalis www.digilugu.ee, erandjuhul objektiivsetel põhjustel paberil.
Deklaratsioon on kohustuslikuks eelduseks tervisetõendite saamisel.
Deklaratsioon kuvatakse täitmisel täitjale eeltäidetuna, millele on kantud juba tervise infosüsteemis olevad terviseandmed (sh taotleja diagnoosid, ravimid, operatsioonid jm). Täitja ülesandeks on täiendada juba olemasolevaid andmeid, st ei pea juba esitatud andmeid ise uuesti sisestama. Patsiendiportaalis täidetud deklaratsioon tuleb digiallkirjastada, see kehtib 30 päeva.

Mis on tervisekontroll?

Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks (nõuetele vastavuse, plaanilise profülaktilise tegevuse, isiku enda soovi vm alusel). Tervisetõendi saamiseks teostatava tervisekontrolli käigus kontrollitakse isiku terviseseisundit vastavalt soovitud kasutusala(de)le.

Tervisetõendite teavitused

Tervisetõendite kohta edastatakse tervisetõendi taotlejale teavitusi patsiendiportaali www.digilugu.ee; riigiportaali www.eesti.ee; tervisetõendi taotleja e-maili aadressile (eeldusel, et tervisetõendi taotleja on suunanud riigiportaalis www.eesti.ee oma @eesti.ee meiliaadressi oma tegelikule e-maili aadressile. Teavitusi eelnimetatud asukohtadesse väljastatakse tervisetõendi otsuse  väljastamise, muutmise,  kehtivuse peatse lõppemise (eelteade 30 päeva enne kehtivuse lõppu) ja kehtivuse lõppemise kohta.

Millised on e-tervistõendi kasutuselevõtu eesmärgid?

  • Ühtlustada ja digitaliseerida tervisetõendite koostamine ja väljastamine.
  • Muuta tervisetõendite väljastamise protsess selles osalejatele (sh kodanikud, tervisetõendi väljastajad ja tervisetõendi saajad) paindlikumaks, mugavamaks ja läbipaistvaks ning hästi kontrollitavaks, sh likvideerida võimalus „ebaausate“ tervisetõendite tekitamiseks
  • Vähendada terviseseisundist tulenevaid õnnetusjuhtumeid ja neist põhjustatud kahjusid
  • Tagada mootorsõidukijuhtide tervisekontrolli ühetaolisus, olenemata selle läbiviimise kohast.
  • Riigile tagada kindlus, et kõikidele mootorsõidukijuhtidele on tehtud minimaalsed nõutud uuringud ning neil ei ole vastunäidustusi mootorsõiduki juhtimiseks.
  • Ühtlustada, standardiseerida ja liigitada tervisekontrollid sisu mõttes selliselt, et ühe liigi all olevad tervisekontrolli andmed oleksid korduvkasutatavad kõigi kasutusalade jaoks, mis on selle liigiga seotud. (Nt mootorsõidukijuhi ja kutselise mootorsõidukijuhi kasutusalal tervisetõendi saamisel on vaja teha täpselt samas koosseisus arstlik läbivaatus, uuringuid ja analüüsid).
  • Tõhustada mistahes tervisekontrolli jaoks terviseandmete kasutamist, sh vältida dubleerivate analüüside ja uuringute tegemist.
  • Kaugem eesmärk on vaadata üle ka teiste valdkondade tervisetõendid ja viia need digitaalsele kujule.

Miks projekt üldse käivitus?

Tervisetõendite ühtlustamise ja digitaliseerimise idee algatas 2010. aastal Eesti Perearstide Selts. Selle eesmärgiks oli asendada tänased saaja-kohased tõendid liigi-kohaste tervisetõenditega, kus iga tõendiliik hõlmab kindlaksmääratud mahus arstlikku läbivaatust, uuringuid ja analüüse, mis on vajalik teostada antud liiki tervisetõendi saamiseks.

Kus näeb lisainformatsiooni?

Lisaks Eesti E-tervise kodulehele ja patsiendiportaalile näeb lisainfot sotsiaalministeeriumi kodulehel ja Maanteameti veebiküljel.