Tervise infosüsteemi liidestumislepingu muudatus

Eesti E-tervise Sihtasutus annab teada muudatusest tervise infosüsteemi liidestumislepingus, mille aluseks on Sotsiaalministri määruse “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muudatus. Liidestumislepingu muutmine on kooskõlastatud Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Perearstide Seltsiga. Alates 01.01.2012.a. on "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus" kinnitatud nimistuga töötavale perearstile määratud baasraha (tervishoiuteenuse kood 3051) piirhinna 906,83 eurot hulka arvestatud Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu. Antud kulu on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega (s.h. andmete edastamine, salvestamine, vaatamine) tervise infosüsteemis. Piirhinda on arvestatud liidestumislepingu kulu ühes aastas 197,64 eurot ehk ühes kuus 16,47 eurot. Liidestumislepingu kulu summa on kujunenud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Eesti E-tervise SA poolt koostatud kulumudeli alusel. Kulumudeli on läbi vaadanud ja heaks kiitnud Eesti E-tervise SA asutajate esindajad, sh Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Haiglate Liidu esindajad.

Kõik tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud edastama tervise infosüsteemi andmeid ravijärjekorra pidamiseks, meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavaks tegemiseks patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks. Andmete edastamise kohustus on sätestatud tervishoiuteenuse korraldamise seaduse paragrahvis 59-2. Edastatavate andmete koosseisu on kehtestanud sotsiaalminister määrusega “Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord”.

Liidestumislepingu muutmise dokumendid saadab Eesti E-tervise Sihtasutus tervishoiuteenuse osutajatele 2012 esimese poolaasta jooksul e-posti või tavaposti teel.