Eesti E-tervise Sihtasutus

Eesti E-tervise Sihtasutus (SA) on loodud kaasaegsete tehnoloogiate rakendamiseks tervishoiusüsteemis, mis võimaldab arstidele patsiendi informatsiooni parema haldamise läbi tõsta ravi kvaliteeti ning annab riigile parema ülevaate tervishoiu süsteemis toimuvatest protsessidest.

SA on loodud Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenust osutavate asutuste ja nende ühenduste poolt. Eesti E-tervise SA strateegilised suunad määrab kindlaks SA nõukogu kuhu kuuluvad asutajate esindajad.

SA lahendab tervishoiusüsteemi ühiseid probleeme (integratsioon, standardimine) ning vähendab sellega tervishoiu süsteemi kui terviku kulutusi IT-le ja raviasutuste vahelise koostöö organiseerimisele.

  Püstitatud eesmärkide saavutamiseks tervishoiu süsteemis Eesti E-tervise SA:
 • arendab ja haldab üleriigilisi e-tervise projekte, nagu Digitaalne terviselugu (DL), Digiregistratuur (DR), Digipildid (DP) ning muid e-tervise teenuseid;
 • tegeleb tervisevaldkonna standardite ja klassifikaatorite arenduse ning haldusega;
 • tegeleb üleriigiliste ravijuhiste arendamise koordineerimisega, aktualiseerimise ja publitseerimisega;
 • publitseerib ja aktualiseerib avalikult kõik kohustuslikud tervise valdkonna standardid, klassifikaatorid ja ravijuhised ja muud infosüsteemide tööks vajalikud tsentraalselt hallatavad dokumendid;
 • teeb koostööd teiste tervishoiuteenuste osutajatega, erialaühendustega ning muude tervishoiuga tegelevate institutsioonidega;
 • koordineerib ja arendab Eesti Vabariigi tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide ühtlustamist;
 • arendab ja haldab üleriigilisi terviseregistreid ning vajadusel muid registreid;
 • loob oma tegevuseks ja eesmärgi saavutamiseks vajaliku materiaal‑tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;
 • täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või on vajalikud sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.

SA ülesandeks on projektide läbiviimine, koosvõime ja jätkusuutlikkuse tagamine ja hilisem haldamine.

Mainitud projektide kõrval hakkab SA tegelema muude tervishoiusüsteemi IT alaste integratsiooni projektidega, vastavate hangete ettevalmistamise ja läbiviimisega. Vajadusel lahendab ka vastavate projektide hilisema haldamisega seonduvad probleemid.

2005-2008 on plaanis realiseerida meditsiiniliste surmapõhjuste register, digitaalsed registriteatised, geriaatriline tarkvara EstRAI tsentraalse komponendi juurutus, kooli tervishoiuportaal, nakkushaiguste operatiivsed digitaalsed teatised, vaktsineerimisinfo tsentraliseerimine.

Vastavalt tervishoiusüsteemi vajadustele lisandub muid projekte, millega hakatakse tegelema projektipõhiselt (taotletakse rahastus ja värvatakse projektimeeskond, käesolevas dokumendis kulueelarves arvestatakse ainult tänaseks teadaolevaid töid).