RTF hea tava juhised

Lühike tutvustus:

2010. aasta jaanuarist osaleb Eesti E-tervise Sihtasutus projektis Regional Telemedicine Forum (RTF). Projekti rahastatakse programmist INTERREG IVC. RTF projekti eesmärk on rahvusvahelise telemeditsiinialase koostöövõrgustiku arendamine, parimate telemeditsiinialaste praktikate ja poliitikasoovituste väljatöötamine telemeditsiini teenuste ulatuslikuks rakendamiseks. Projektis osaleb kokku üheksa partnerit erinevatest Euroopa riikidest. RTF projekti raames on tänaseks välja töötatud telemeditsiini hea tava suunised diabeedi, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ning südame- ja veresoonkonna haiguste ravis. Partnerriikides valminud hea tava suuniseid on võimalik kohandada ja rakendada vastavalt oma riigi või piirkonna vajadustele.

Loe põhjalikumalt:

Regionaalne Telemeditsiini Foorum on Euroopa projekt, mis käsitleb inimese tervist ja elektroonilist andmevahetust ühendavaid tegevusi, tehnoloogialahendusi ja nende rakendamise takistusi kiiresti muutuval tervishoiumaastikul. Projektis osalevad tervishoiuvaldkonna spetsialistid 9 Euroopa riigist.

Tänapäeva ühiskonnas on üha enam oluline, et inimene ise mõistaks, kuidas ta saab olla osaline enda tervisega seotud otsuste tegemisel. Digilahendused on üheks vahendiks, mille abil suurendada inimese kaasatust terviseotsuste tegemisel. Eluea pikenemine toob kaasa nende inimeste hulga mitmekordistumise, kes kannatavad ühe või enama kroonilise haiguse tõttu. Samas ei suurene oluliselt ei meditsiinitöötajate hulk ega vahendid haiguste ravimiseks.

Regionaalne Telemeditsiini Foorum (RTF) käsitles 3 aasta jooksul (2010-2012) teemasid, mis puudutavad digitaalsete tervishoiulahenduste rakendamist Euroopas. Analüüsi aluseks olid edukalt toimivad telemeditsiini teenused erinevates Euroopa riikides. Mõtteviisi muutus, eriti konservatiivses tervishoiukeskkonnas, nõuab tegutsemist erinevatel tasanditel. Digitaalsete terviseandmete jagamine ja selle põhjal seniste harjumuste muutmine peab olema ühtviisi motiveeriv nii arsti, õe, patsiendi kui ka ametniku jaoks. Sellest lähtuvalt vaatas RTF-i meeskond digitaalsetele tervishoiuteenustele mitmest aspektist.

Telemeditsiini rakendused. Esiteks uuriti neid toimivad telemeditsiini rakendusi, mida erinevates Euroopa riikides kasutatakse kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste jälgimisel ja ravis. Selle töö tulemusel valmisid telemeditsiini hea tava juhised iga haigusgrupi jaoks. Juhised koosnevad reaalselt kasutusel olevate teenuste kirjeldusest ja nende rakendamise aluseks olevate tõenduspõhiste materjalide analüüsist.

Tervishoiustrateegiad. Teiseks vaadati nende piirkondade tervishoiustrateegiaid, kus telemeditsiini on edukalt rakendatud ja koostati krooniliste haiguste käsitlust toetavate infotehnoloogiliste rakenduste strateegia hea tava juhised. Uute teenuste toomine tervishoidu saab toimuda tõenduspõhisusest lähtudes, kuid usaldusväärsete andmete kogumine võtab aega. Seepärast on telemeditsiiniteenuste rakendamiseks vajalik pikaajaline tervishoiu strateegia, mis sisaldab eesmärke ja planeeritavaid tegevusi nende saavutamiseks.

Hea tava juhised digiteenuste turu ja telemeditsiini tehnoloogia väljakujundamiseks. Kolmas valdkond, mille kohta koostati hea tava juhised käsitleb digitaalsete terviseteenuste ja telemeditsiini tehnoloogia piirkondliku turu välja kujundamist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. See valdkond on oluline, sest digitaalsete terviseteenuste väljatöötamine ja töös hoidmine nõuab lisaks meditsiinilisele tõenduspõhisusele ka motivatsiooni nendega seotud ettevõtete jaoks. Tervishoiuteenuste turu välja kujunemine eeldab selgeid jätkusuutlikke otsuseid ja võrdset konkurentsi.

Poliitikasoovitused telemeditsiiniteenuste rakendamiseks. Kõikide eelnevate juhiste koostamise käigus saadud kogemuse põhjal valmisid poliitikasoovitused telemeditsiiniteenuste rakendamiseks. Euroopas põhineb tervishoiu rahastamine suures osas inimeste tervishoiuteenustega kindlustamiseks kogutavatel maksudel. Kogutud raha kasutamine ühes või teises tervisega seotud valdkonnas nõuab kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa Ühenduse tasandil tervishoiupoliitilisi otsuseid. Pädevate otsuste tegemiseks vajavad poliitikud teavet, kes telemeditsiini rakendustest võidavad ja millised on uute teenuste kasutuselevõtul peamised takistused. Samuti on oluline tuua näiteid telemeditsiini eduka rakendamise kohta erinevates Euroopa piirkondades. See aitab kaasa usalduse tekkimisele uute tehnoloogiliste lahenduste suhtes. Poliitikasoovitused sisaldavad näited erinevatest Euroopa riikidest nende otsuste kohta, mis on aidanud edukalt uusi teenuseid rakendada.

RTFi kaasabil valmis kuus sisukat analüüsi. RTF projekti tulemusel on valminud kuus sisukat analüüsi, mis erinevatest aspektidest lähtuvalt on abiks uute digitaalsete tervishoiuteenuste planeerimisel, arendamisel ja töös hoidmisel. Töö tulemus arvestab väga erinevaid aspekte – meditsiinilisi, organisatsioonilisi, andmeturbega seonduvaid, tehnoloogilisi, rahalisi, õiguslikke ja poliitilisi. Valminud dokumendid sisaldavad kasulikku teavet nii meditsiinispetsialistidele, infotehnoloogidele, tervishoiujuhtidele kui poliitikutele.

Üksikasjalikumalt saate RTF projekti tulemustega tutvuda avades allpool konkreetse juhise või soovituse lingi

  1.  Diabeediga seotud telemeditsiiniteenuste hea tava juhised
  2.  Krooniliste haiguste ohjamise infotehnoloogilise toe piirkondlike strateegiatega seotud hea tava juhised
  3.  Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) seotud telemeditsiiniteenuste hea tava juhised
  4.  Poliitikasoovitused telemeditsiiniteenuste rakendamiseks
  5.  Südame-veresoonkonna haiguste (SVH) diagnoosiga patsientidele suunatud telemeditsiiniteenuste hea tava juhised
  6.  Hea tava juhised telemeditsiini turu arendamiseks, et toetada piirkondlikke väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid