Viga
  • JUser: :_load: Kasutajat ID-ga 74 ei leitud

TOF-DIGIMÕJU lõpparuanne

TOF-DIGIMÕJU lõpparuanne

Käesoleva aasta kevadel valmis TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne, mis on Eesti terviseinfosüsteemi (TIS) võimaliku mõju hindamise metoodika väljatöötamise uuringu peamine tulemus. TISiks nimetatakse kõiki tervishoiusüsteemi sidusrühmi ühendavat ühtset alusplatvormi. Seetõttu peetakse TISi põhieeliseks võimalust muuta tervishoiusüsteemi, tagades standardse ja tõrgeteta teabevahetuse kõikide selle kasutajate ja meditsiiniliselt olulise teabe (näiteks digitaalsete terviseandmete, isiklike tervisekaartide ja diagnostikateenuste) pakkujate, koolitervishoiuteenuste osutajate, riiklike registrite ja teiste süsteemis osalevate institutsioonide vahel.

Projekti algatas Eesti E-tervise Sihtasutus eesmärgiga toetada hindamisraamistiku kaudu TISi juurutamist. Raamistik peaks tõhustama otsuste tegemist ning suurendama kõikide TISi sidusrühmade teadmisi, soove ja usaldust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kasutamise suhtes.

Sealjuures on hindamisraamistiku tähtis abivahend põhjalik ja tugev metoodika, mis tugineb PENGi metoodika kohandatud versioonile ja aitab hinnata digiandmete vahetamise platvormi mõju tervishoiule. See abivahend mitte üksnes ei aita TISi edasi kujundada, vaid hõlbustab avalikul sektoril ja teistel TISi sidusrühmadel sellega seonduvate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste arendamist.

Projekti jaoks valitud meetod on oma olemuselt osaluspõhine. Raamistiku ja näitajate väljatöötamises, tõendite kogumises ja tulemuste valideerimises osalesid kõik TISi suuremad sidusrühmad. Töörühma tuumikusse kuulusid peale teadlaste ja poliitanalüütikute ka haiglate esindajad ja perearstid. Et kooskõlastada projekti maht ja eelisvaldkonnad paremini riikliku tervishoiupoliitikaga, osalesid projektis partnerite ja nõuandva kogu liikmetena ka peamise poliitikakujundaja ülesannet täitev Sotsiaalministeerium ja tervishoiusektori peamine rahastaja Eesti Haigekassa.

Projekti tehniline lisaväärtus on majandusliku mõju hindamise metoodika täiustamine sellises keerulises valdkonnas nagu riiklik terviseinfosüsteem. Metoodika aluseks on PENGi mudel ja selle näol on tegemist algse kvantitatiivse valideerimisega, mille rakendamisel on kasutatud näidishaigusena II tüüpi suhkurtõbe.

TOF-DIGIMÕJU lõpparuande täistekst kättesaadav siin:

TOF-DIGIMÕJU lõpparuanne
TOF-DIGIMÕJU lõpparuande lisa 1. Lisa 1 vaatamiseks palun laadige alla tasuta tarkvara aadressilt http://www.mindjet.com/viewer
TOF-DIGIMÕJU lõpparuande lisa 2