TOF-digimõju

1091846_bar_graph

Projekti "Tervishoiu digitaliseeritud andmevahetussüsteemi mõjude hindamise metoodika väljatöötamine eestis"

Projekti uudised

Aprillis lõppes TOF-DIGIMÕJU projekt

2010. aasta aprillis jõudis lõpule 20 kuud väldanud projekt Tervishoiu digitaliseeritud andmevahetussüsteemi mõjude hindamise metoodika väljatöötamine Eestis (TOF-DIGIMÕJU).

Projekti tulemusena töötati välja Eesti terviseinfosüsteemi rakendamise mõjude hindamise indikaatorid ja prognoosmudel. Valmis juhendav dokument, mille alusel on tulevikus potentsiaalselt võimalik mõõta ka teiste e-tervise lahenduste mõju. Tulemused näitasid terviseinfosüsteemi rakendamise suurimat positiivset mõju just ühiskonnale laiemalt, mis toetab nii Eestis kui mujal maailmas tehtud otsuseid arendada e-teenuseid meditsiinis. Lisaks eelmainitule koostati projekti tulemuste põhjal ka poliitikasoovitused tervishoiu valdkonna eri osapooltele terviseinfosüsteemi tulemuslikumaks rakendamiseks.

Projekti tulemusi ja poliitikasoovitusi käsitletati lähemalt 2010. a oktoobris Tallinnas toimunud rahvusvahelisel e-tervise konverentsil Have an eExperience in Tallinn! Konverentsil astusid TOF-DIGIMÕJU projekti tulemusi käsitlevate ettekannetega üles Ain Aaviksoo (PRAXIS), Janek Saluse (PRAXIS), Liisa Parv (SOM) ja Hanna Pohjonen (TTÜ KMI).

Tervise infosüsteemi kasude ja kulude kaardistamine

Projekti V etapis, mis lõppes 2009. a septembris, toimus terviseinfosüsteemi kasude ja kulude struktuuri kaardistamine. Selle töö lõpptulemusena valmis võimalike kasude ja kulude struktureeritud ja süstematiseeritud jaotus patsientide, arstide ja ühiskonna lõikes.
Tulude nimekiri...

Seminarid

11. märtsil 2009.a. toimus projekti infoseminar.
Loe edasi...

el_sotsiaalfond_vertikaal

Projekti üldandmed

Taotleja: Eesti E-tervise Sihtasutus
Partnerid: EV Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa

Projekti periood: 01.09.2008-30.04.2010 (20 kuud)
Projekti eelarve: 2 250 000 EEK

Projekt on rahastatud (90%) EL Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ Tarkade Otsuste Fondi raames.

Alameede: Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine.

Projekti teadus- ja arendustöö

kmi_logo

Projekti raames töötatakse välja Eesti tervise infosüsteemi digitaliseerimise mõjude hindamise indikaatorid, viiakse läbi mõjude hindamise metoodika valideerimine tervise infosüsteemi rakendamise esmaste tulemuste põhjal ning töötatakse välja poliitika-soovitused erinevatele tervishoiusüsteemi osapooltele digitaalse andmevahetus-süsteemi arendamiseks ning selle tulemuslikumaks kasutamiseks.

praxise_logo

Projekti teadus- ja arendustöö teostajateks on Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, TTÜ Kliinilise Meditsiini Instituut ning Eesti E-tervise Sihtasutus. Loe edasi...