ESTathon

2012. aasta kevadel osales Eesti E-tervise Sihtasutusest esindus Euroopa Liidus algatatud piiriüleste andmete vahetamise projekti epSOS raames üle-Euroopalisel testimisüritusel Connectothon.

Idee ka Eestis sarnane üritus korraldada idanes pea pool aastat, kuni 29. novembril 2012. aastal toimus Eesti E-tervise Sihtasutuse ruumides erinevate tervishoiu-tarkvarade testimisüritus ESTathon. Erinevalt Connectothoni nädalasest testimismaratonist kestis meie korraldatud üritus ühe päeva ning ka läbitavaid testimislugusid oli vastavalt palju vähem.

ESTathonil olid sel, esimesel, korral esindatud kokku üheksa lõppkasutajale (tervishoiuteenuse osutajale) arendatud töövahendit.

Testijate ring oli lai, kaasatud olid nii arendajad kui ka lõppkasutaja tasemel inimesed, võimaldamaks infosüsteeme näha korraga erinevatest vaatenurkadest ja kaardistada erinevate sihtgruppide vajadusi-ootusi. GennetLab oli välja toonud tarkvarad "ArstiportaalPlus" ja "Ester 3.4"-i ning koostöös Aktorsiga ka 2013. aastal kasutajatele välja antava uue arstiportaali. Ainus ise endale tarkvara arendav tervishoiuteenuse osutaja, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, oli osalemas programmiga "EsTer2". Medisoft näitas haiglatele tehtud infosüsteemi "Liisa" ning ambulatoorse töö korraldamise tarkvara "Perearst2". Lisaks olid kohal Sotsiaalkindlustusametist puuete ja töövõimetustaotluste menetlejad, katsetades spetsiaalselt nende jaoks arendatud portaali. Patsiendi vaade oma dokumentidele sai kajastatud patsiendiportaali abil.

Testitavad kasutusvõimalused ehk testlood olid saadetud osalejatele tutvumiseks juba varem, et vajalik eeltöö kodus jõutaks ära teha. Reaalne testimine toimus Eesti E-tervise Sihtasutuse poolt üles ehitatud TIS kesksüsteemi testkeskkonnas (turvaserver, valideerimismoodul, integratsiooniserver, andmebaas), soovijatele pakuti ka oma asutuse turvaserveri võimalust.

Testimise käigus said infosüsteemide arendajad ja Eesti E-tervise Sihtasutus täpsema info TIS-ga liidestumise hetkeolukorrast, samuti said erinevad osapooled näha tegelikku pilti tervise infosüsteemi kasutamisega seotud kasutusliidestest ja lahendustest.

Kogu päeva jooksul oli võimalik soovijatel seinale projekteerituna dokumentide liikumise logi jälgida, samuti täideti jooksvalt töölaudade lõikes risttabelit läbitud/läbimata kasutuslugude kohta. Tulemusena võib öelda, et testimisprotsessi käigus avastatud pisivead said enamasti kas parandatud või vähemalt tekkepõhjus tuvastatud ja lahendus välja mõeldud. Samas enamik kasutuslugusid läbiti puhtalt, ilma ühegi veata.

ESTathoni peamiseks püstitatud eesmärgiks oli erinevate meditsiiniasutustele arendatud infosüsteemide testimine põhiliste tervise infosüsteemi kasutusvõimaluste ja nende omavahelise koostoime suhtes. Tihti lahendab tarkvaraarendaja mõne enda jaoks ebaolulisena tunduva detaili kasutaja jaoks ebaloogiliselt ning taoline koostöö aitab arendajal mõista lõppkasutajat ning vastupidi.

Ühe tulemusena ootasime erinevate kasutajagruppide omavahelist diskussiooni, kuidas paremini inimeste tervise hüvanguks tervise informatsiooni koguda ja kasutada ning kas selle juures saab tervise infosüsteemi kasutada. Oodatud diskussioon tekkis, samuti huvi ka edaspidi taolistel testimisüritustel osaleda.

Järgmist ESTathoni kavandame aasta pärast, 2013. aasta sügisel, seekordseteks läbivateks teemadeks digiregistratuuri ja eTõenditega seonduv.