Korduma kippuvad küsimused

K: Ekraanile ilmus teade: "Selline patsient puudub digiloost". Mida see tähendab?

V: Antud teade tähendab, et digiloos ei ole Sinu kohta veel ühtki meditsiinidokumenti.

K: Miks ei saa patsiendiportaali siseneda internetipanga kaudu, vaid ainult ID-kaardiga?

V: Tervise infosüsteemi patsiendiportaali sisenemisel on hädavajalik kasutada üldtuntud turvalist autentimisvahendit, millega tehtud autentimised ja digiallkirjad oleksid hiljem universaalselt (iga osapoole jaoks) kontrollitavad, sh ka riiklike instantside poolt. Sellised turvalised autentimisvahendid on Eestis ID kaart, ID-kaardi duplikaat digi-ID ja mobiil-ID

Mis puudutab panga autentimismehhanismi, siis nende osas on kontrollimise ja isikusamastuse tuvastamise võtmeroll pangas, kuid see puudub Eesti riigil (riigi instantsidel). Seetõttu ei saa kõrge turvalisustasemega riiklikes andmekogudes nende põhjal päringuid teha, sest niisugustel päringutel puuduks riigi ja riigiasutuste jaoks tõestusväärtus. Samuti ei ole panga kaudu sisenemisel võimalik anda ka digiallkirja, mis oleks hiljem kontrollitav kolmanda isiku poolt väljaspool panka.

ID-kaardi ja e-teenuste kasutamist saab õppida Ole Kaasas! veebikoolitusel.

K: Käisin täna päeval arsti juures, kuid patsiendiportaali ei ole ühtki dokumenti laekunud. Miks?

V: Patsiendiportaalist leiad oma ravidokumendid juhul, kui Sinu raviarst on need tervise infosüsteemi edastanud. Andmed ravi kohta tuleb saata 5 tööpäeva jooksul peale haiglaravi lõppu või 1 tööpäeva jooksul arvates ambulatoorse ravi lõppemist. Kui Sa ei leia patsiendiportaalist oma ravidokumente, siis palu raviarstil need edastada.

K: Olen oma elus palju kordi arsti juures käinud, kuid Patsiendiportaalis ei leidu ühtegi meditsiinidokumenti.

V: Tervise infosüsteemi koguneb andmeid vastavalt sellele, kuidas raviasutused on liidestunud ja alustanud andmete edastamist. Enne liidestumist koostatud dokumentide tagantjärgi saatmine pole nõutav, varasemate andmete teadasaamiseks pöördu palun konkreetse raviasutuse poole. Info, millised tervishoiuasutused on tervise infosüsteemiga liidestunud, leiad kronoloogiliselt järjestatud nimekirjast.

K: Ekraanile ilmus teade: "Perekonnaseis: keeldus vastamast".

V: Niisugune vastus tähendab, et Sinu perekonnaseisu kohta pole rahvastikuregistris andmeid.

K: Kui proovin siseneda patsiendiportaali, antakse teade, et antud veebilehte pole võimalik kuvada.

V: Põhjuseks võib olla, et Sinu kasutatava sisevõrgu tulemüüris on keelatud port 4443. Patsiendiportaali sisenemiseks peab olema lubatud port 4443 jaoks väljuv liiklus.

Abi võib olla ka veateatega lehekülje värskendamisest vajutades "Refresh"-nuppu Internet Exploreri brauseris.

K: Olen kuulnud, et Patsiendiportaalis hakkab olema võimalus registreeruda ise vajaliku arsti juurde. Ei leidnud sellist võimalust.

V: Keskse digiregistratuuri realiseerimine on töös, hilisemates versioonides lisatakse registratuuri funktsionaalsus ka patsiendiportaalile.

K: Miks pole võimalik määrata volitust alaealisele (oma lapsele)? Ennekõike pean silmas retsepti ostuõiguse määramist? NB! ilmselt on siin oluline, et volitusi ei saaks määrata kellele tahes alaealisele, vaid vanem või muu eestkostja oma lapsele või eestkostetavale.

V: Kuigi teovõime algab 18-aastaseks saamisega, on teovõimetud oma vanuse tõttu üksnes alla 7-aasta vanused alaealised. 7-18-aastased alaealised on piiratud teovõimega isikud. Nemad võivad teha tehinguid (sõlmida lepinguid) oma seadusliku esindaja nõusolekul. Ilma seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) nõusolekuta on nad õigustatud tegema tehingu üksnes tingimusel, kui ta täidab tehingu vahenditega, mille temale selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks on andnud seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

K: Kas tahteavalduste osas märgib „Vere, -komponentide ja -asendajate ülekanne" sellega nõustumist või sellest keeldumist? Kuidas tõlgendatakse olukorda kui tahteavaldust koostatud pole - kas see tähendab automaatselt keeldumist?

V: Kui tahteavaldust koostatud ei ole, ei tähenda see keeldumist vere, - komponentide ja -asendajate ülekandest. See tähendab ainult, et tahteavaldust pole koostatud ning nõusolek küsitakse tervishoiuasutuses.

K: Missuguseid retsepte näen ma patsiendiportaali kaudu?

V: Alates 19.06.2014 on Sul võimalik riikliku patsiendiportaali (edaspidi patsiendiportaal) kaudu näha kõikide retseptide andmeid, mis on olemas Eesti Haigekassa hallatavas retseptikesksuses (edaspidi retseptikeskus). Retseptide nägemiseks vajalikud andmed saab patsiendiportaal otse retseptikeskusest. Retseptide andmed kuvatakse Sulle patsiendiportaalis üksikute dokumentidena. Hetkel ei ole võimalik üksikuid retsepte sulgeda või avada, vastav teenus patsiendiportaali kaudu on arendamisel.

Patsiendiportaalis on Sul võimalik vaadata nii väljaostmata retsepte kui ka retseptide ajalugu (väljaostetud, aegunud ning annulleeritud retseptid). Retseptide vaatamiseks tuleb Sul kõigepealt patsiendiportaali siseneda, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID. Avanevas vaates jõuad otse retseptide vaatele vajutades kastile „Retseptid“. Retseptideni on võimalik jõuda ka läbi terviseandmete vaate. Selleks vajuta patsiendiportaali sisenemise järel kastile „Terviseandmed“ ning seejärel kastile „Retseptid“.

Oma retsepte on Sul võimalik vaadata ka riigiportaalist retseptikeskuse teenuse vahendusel.

K: Kust ma leian info, milliseid minu retsepte on vaadanud arstid või minu poolt määratud esindajad?

V: Arstid saavad Sinule koostatud retseptide ning apteegist välja ostetud ravimite kohta informatsiooni Eesti Haigekassa hallatavast retseptikeskusest. Lisaks on arstidel ning Sinu esindajatel võimalik näha teatud retseptide infot ka tervise infosüsteemi kogutavatest andmetest (näiteks aegkriitilised andmed). Sul on soovi korral võimalus riiklikus patsiendiportaalis (edaspidi patsiendiportaalis) määrata endale esindajaid.

  1. Täieõiguslik esindaja
    Kui annad esindajale täieõigusliku esindaja staatuse, siis saab ta vaadata kõiki Sinu andmeid (v.a. aegkriitilised andmed ja Sinu poolt esindajale suletud dokumendid) ja teha kõiki toiminguid Sinu eest (uuendada Sinu isikuandmeid, sulgeda arstile üksikuid dokumente või kogu terviseloo, teha tahteavaldusi).
  2. Vaatamisõiguslik esindaja Kui määrad esindajale vaid vaatamisõigusliku esindaja staatuse, siis saab ta patsiendiportaali kaudu näha Sinu andmeid (sarnaselt täieõiguslikule esindajale), kuid ta ei saa teha Sinu eest ühtki toimingut.
  3. Retseptiõiguslik esindaja
    Oma esindajale on võimalik anda retseptiõigusliku esindaja staatus. Sellise staatusega esindaja ei näe Sinu andmeid patsiendiportaalis, kuid tal on õigus Sulle apteegist osta digiretseptiga välja kirjutatud ravimeid.
  4. Vaatamisõiguslik ja retseptiõiguslik esindaja
    Esindaja, kellele annad vaatamisõigusliku ja retseptiõigusliku esindaja staatuse, saab näha Sinu andmeid, kuid ei saa neid muuta. Lisaks on sellisel esindajal õigus Sinu asemel apteegist välja osta Sulle digiretseptiga välja kirjutatud ravimeid.

Iga tervise infosüsteemis oleva dokumendi vaatamise kohta jääb infosüsteemi unikaalne logikirje, mis on nähtav riiklikku patsiendiportaali kaudu (nende nägemiseks vajutad patsiendiportaali sisenemise järel leitavale kastile „Logiraamat“). Logikirje võimaldab tuvastada dokumentide vaatajad ja vaatamise aja. Retseptide vaatamise logikirjeid ei ole veel võimalik patsiendiportaali kaudu leida. Tulevikus on plaanis kasutajamugavust silmas pidades arendada välja võimalus jälgida retseptide vaatamisi ka patsiendiportaali logiraamatus.

Praegu on Sul võimalus näha retseptide vaatamise kirjeid riigiportaalist www.eesti.ee

K: Kuidas ma saan riikliku patsiendiportaali kaudu retsepte sulgeda arstile või esindajale?

Kõik retseptid, mida Sa näed üksikdokumentidena riiklikus patsiendiportaalis (edaspidi patsiendiportaal), kuvatakse otse Eesti Haigekassa retseptikeskuse andmetelt. Nende üksikult kuvatavatele retseptidele arsti ja esindaja juurdepääsu sulgemise võimalus on veel arendamisel. Seetõttu ei ole Sul võimalik üksikuid retsepte sulgeda.

Praegu on Sul võimalik sulgeda kogu terviselugu arstile. Seda tehes sulged patsiendiportaali kaudu vaid need retseptid retseptikeskuses, mis on retseptikeskusesse laekunud pärast 01.07.2013. Kui oled need retseptid patsiendiportaali kaudu retseptikeskuses sulgenud, siis arst ei näe neid retsepte enam päringu tegemisel retseptikeskusesse.

Kogu terviselugu arstile saad sulgeda nii: pärast patsiendiportaali sisenemist vajutad sinisele kastile “Terviseandmed”, seejärel avanevas vaates vajutad nupule “Vajuta siia, et sulgeda kogu terviselugu arstile”.
Pane tähele! Enne terviseloo sulgemist arstile kaalu hoolikalt, kas Sa tõesti soovid seda teha. Terviseloo arstile sulgemise järel ei näe arstid enam Sinu kohta tervise infosüsteemis olevaid meditsiinidokumente ega aegkriitilisi andmeid ning selle tagajärjel võimaliku ravikvaliteedi halvenemise eest võtad vastutuse andmete sulgemisega enda peale.

NB! Digiretseptiga seotud küsimustes saab infot Haigekassa Retseptikeskusest