Terviseameti teatis

Tervise infosüsteemiga liidestumise nõudele vastavaks tunnistamise protsess tegevusloa väljastamisel.

Osapooled: Terviseamet, Eesti E-Tervise Sihtasutust, Tervishoiuteenuse osutaja

Alus: TTKS §41 punkt 101 - andmed tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

Vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadus'e §592 on teenuseosutaja nõuetele vastamise sisuks:

    (1) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud edastama tervise infosüsteemi andmed:
  1. ravijärjekorra pidamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punkti 4 alusel sätestatule;
  2. meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavaks tegemiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel sätestatule;
  3. patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks, vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sätestatule.
    (2) Sotsiaalminister kehtestab määrusega:
  1. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud
  2. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja korra
  3. Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja korra
Tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele mittevastamine on aluseks väljastatud tegevusloa kehtetuks tunnistamisele. Alused: TTKS § 48 lõige 1 punkt 9; § 45 lõige 1 punkt 2

Protsessi kirjeldus uue tegevusloa taotlemise korral

Andmeedastus terviseametile

NB! TTO on kohustatud alustama andmete edastamist hiljemalt kahe (2) kuu jooksul peale tegevusloa saamist.

Terviseameti või tervishoiuasutuse nõudmisel esitab Eesti E-tervise Sihtasutus Terviseametile tõendi tervishoiuteenuse osutaja valmisolekust andmevahetuseks Tervise infosüsteemiga vastavalt järgmisele vormile.

Protsessi kirjeldus tegutsevate TTO-de korral, kes uuendavad tegevusluba või järelvalve teostamiseks TAM poolt

andmeedastusterviseametile2

Terviseameti järelpärimisel esitab Eesti E-tervise SA teatise tervishoiuasutuse poolt Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide loetelu ning andmevahetuse regulaarsuse kohta vastavalt järgmisel vormile.