Ülesehitus

Projekti konsortsium koosneb 47 liikmest (beneficiaries) 23-st erinevast Euroopa riigist (20 EL liikmesriiki ning 3 EL välist riiki). Üheks konsortsiumi liikmeks on ka Eesti E-Tervise SA. Samuti on oma osa epSOS projektis tööstusettevõtetel, mis moodustavad epSOS projektis tööstustiimi (Industry team). E-tervise turul on tegevad üle 30 ettevõtte (näiteks IBM, Oracle, Microsoft, Cnomon, Tiani-Spirit jt).

EpSOS koosneb omavahel suhtlevatest riiklikest kontaktpunktidest (NCP-dest). Eestis NCP on Eesti E-tervise Sihtasutus. Iga NCP nõustub vahetama terviseandmeid kuuludes usalduse ringi (circle of trust), mis on epSOS projekti raames sätestatud erinevate kokkulepete ja lepingutega. Riiklik kontaktpunkt (NCP) on organisatsioon, mille valib iga epSOS-s liikmesriik liidestamaks riikliku IT taristu teenuseid ning epSOS teenuseid. NCP vastutab ka semantilise ning õigusliku koosvõime eest. NCP on kas NCP A (riik A) või NCP B (riik B) rollis.

  NCP funktsioonid:
 • vastutab patsientide identifitseerimise ja TTO autentimise ja identifitseerimise eest;
 • Turvaline ja kohaliku riigi õigusruumile vastav andmevahetus kahe riigi NCP vahel;
 • Erinevate koodisüsteemidega seotud tõlgete lahendamine;

epSOS arhitektuur peab olema skaleeritav, kuna tulevikus võib lisanduda uusi liikmesriike.

Riik A (NCP-A) – patsiendi koduriik (Patient A), kus patsient on võimalik üheselt identifitseerida ning kus hallatakse patsiendi terviseandmeid.

Riik B (NCP-B) – riigist A erinev riik, kus patsient pöördub tervishoiuteenuse osutaja (HCP B) poole.

Funktsionaalsus

  epSOS projekt hõlmab kahte põhilist funktsionaalsust:
 • patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte edastamine;
 • eRetsept ja eRavimi müügiteate edastamine.
  Ning tugifunktsioone
 • patsiendi identifitseerimine;
 • HCP identifitseerimine ja autentimine;
 • patsiendi nõusoleku haldamine;
 • epSOS auditlogi haldamine.

spsos_kaart