Laiaulatuslik katseprojekt epSOS

ict_psp_programm_logo epsos_logoeu

Alates 2011. a jaanuarist osaleb Eesti laiaulatuslikus katseprojektis epSOS (Smart Open Services for European Patients), mis jätkab ja arendab edasi kolm aastat väldanud epSOS I tegevusi. epSOS I vältel (2008-2011) juurutati piiriülest andmevahetust võimaldava taristu prototüüp. epSOSe põhitegevused on suunatud koostalitlusvõimeliste patsiendi terviseseisundi kokkuvõtete ja digiretsepti teenuste katsetamiseks projektis osalevate riikide vahel.

    epSOS projekti põhieesmärk:
  • arendada praktiline e-tervise raamistik ja IKT taristu (võttes aluseks olemasolevad riiklikud taristud), mis võimaldab Euroopa terviseinfosüsteemidele turvalist ligipääsu patsiendi terviseinfole, eelkõige patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele ja digiretseptile.
    Väljakutsed eesmärgi saavutamiseks:
  • Õiguslik koostalitlusvõime;
  • Organisatoorne koostalitlusvõime;
  • Semantiline koostalitlusvõime;
  • Tehniline koostalitlusvõime.

Üldinfo

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Komisjoni ICT PSP CIP alamprogrammist (Information and Communication Technology Policy Support Programme)

Projekti konsortsium koosneb 47 liikmest 23-st erinevast Euroopa riigist (20 EL liikmesriiki ning 3 EL välist riiki). Üheks konsortsiumi liikmeks on ka Eesti E-Tervise SA.

Projekti kogueelarve: 36,5 milj EUR
Projekti kogueelarve, Eesti: 639 960 EUR
Toetuse määr (46%): 252 120 EUR
Projekti kestvus 01.01.2011 – 31.12.2013